Råstof logo

Debat v. Margrethe Vestager i Aarhus

Køkkenmøddingen

Af Hans Pedersen

Energiformerne skal flyde frit i Europa for blive udnyttet optimalt, sagde talsmænd fra Vindmøllebranchen, Dansk Fjernvarme og konkurrencekommissær Margrethe Vestager i kor.

”Afgiftssystemet er som en køkkenmødding, man kan grave ned i lag for lag.” Sagt af konkurrencekommissær i EU Margrethe Vestager på møde 15. januar 2016. Mødet blev afholdt på DOKK1 i Aarhus, arrangeret af VedvarendeEnergi, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Vindmølleforening og INFORSE-Europe.

Med udgangspunkt i sin rolle som konkurrencekommissær slog Margrethe Vestager fast, at målet er, at gas og el skal flyde frit i Europa. Dermed er det alene markedsprisen, der dirigerer udviklingen. ”Der har været konkurrence i to årtier på energimarkedet, men vi skal blive endnu mere konkurrencedygtige,” sagde Vestager. Og vedvarende energi skal kunne konkurrere.” Hvorpå der lød et rungende drøn fra GONGEN, som hænger midt i møderummet (GONGEN er en kæmpecylinder, som runger hver gang, der fødes et barn i Aarhus, red.)

Kvotemarkedet stagneret

Lyden understregede markant Vestagers tro på gevinsten ved, at alle lande lader energien flyde frit over grænserne. I forlængelse heraf, at der alene skal gives støtte til udviklingen af energiformer, der hvor behovet er størst. Det betyder støtte til forskning og innovation. Samtidig er der behov for reformering af kvotehandelssystemet. Et synspunkt som Vestager har overtaget fra tidligere klimakommissær Connie Hedegaard. Ser man på udviklingen i priserne på kvotehandelsmarkedet, så sker der absolut intet i øjeblikket. End ikke engang Parisaftalen har påvirket prisen. Så på den ene side er det klart, at ændringerne af kvotemarkedet råber på politisk indsats, men når end ikke 195 landes enighed i Paris kan påvirke kvotemarkedet, er det vanskeligt at fastholde håbet om markante ændringer.

40% tak

Margrethe Vestager roste den danske indsats på energiområdet, fordi den indeholder ”substans og vedholdenhed.” Rosen adresseres direkte til, at Danmark fastholder at ville reducere CO2-udslippet med 40% i 2030 og forsyne 27% af energiforbruget med vedvarende energi samme år. ”Det danske eksempel er et godt eksempel,” og fortsatte ”der er tale om ægte beslutninger af folk, der har villet noget.” Afslutningsvis kom Margrethe Vestager med et konkret eksempel på at kommissionen havde sat hælene i over for et enkeltland, der ikke lod el flyde frit over grænserne. Det drejer sig om Bulgarien, hvor det statslige selskab Bulgarian Energy Holding i december 2015 blev presset til at ophøre med alene at sælge strøm videre inden for Bulgariens grænser.

Elektrisk lys og varme

Efter at have konstateret at vindmøller i 2015 leveret 42% af danskernes el, erklærede Jan Hylleberg fra vindmøllebranchen sig enig i Vestagers hovedsynspunkt. ”Der skal være fri bevægelighed for el over grænserne.” Men samtidig fremhævede han, at fra nu af skal det være økonomien, der tager over i energipolitikken. I den forbindelse kritiserede Hylleberg det certifikatsystem, der handles i Norge og Sverige. I stedet var han fortaler for, at det var udbud, der skal være drivkraften i udviklingen af energisystemerne i Europa. ”En økonomisk model der er tilpasset kommunerne,” sagde Jan Hylleberg.

Margrethe Vestager roste den danske indsats på energiområdet, fordi den indeholder substans og vedholdenhed.

Kim Behnke, der i mange år har være afdelingsleder i Energinet.dk og nu er vicedirektør i Dansk Fjernvarme var enig i, at barriererne for energiens fri bevægelighed skulle fjernes. For ham gælder det om samtidig at skabe ens vilkår forskellige energiformer, inklusiv fjernvarme og fjernkøling. Både fjernvarme og fjernkøling er nu kommet med i EU-planlægningen. Hvilket er meget logisk ud fra, at el og varme produceres samtidig. Kim Behnke pegede ud af vinduet på røgen fra Studstrupværket, der netop leverer både strøm og varme til Aarhusområdet. ”Og det er ikke kun i Danmark, at det er koldt om vinteren. 40% af Frankrigs energiforbrug går til boligopvarmning.”

Videre kritiserede Behnke, at der skete et massivt fravalg af gas, alene fordi gas er forholdsmæssigt for dyrt. ”Vi trænger til en modernisering af afgiftssystemet, så sænkning af afgifter på en energiform ikke automatisk medfører sænkning af afgifter på andre energiformer (for ikke at forvride konkurrencen, red.).

Afslutningsvis sagde Kim Behnke: ”Vedvarende energi er ikke kun vindmøller og solceller. På EU-niveau kan energiforsyningen gøres langt mere effektiv og langt mere grøn ved at udbrede en velafprøvet dansk teknologi som fjernvarmen.”

Efter limbo

Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi pointerede, at der er ”et støttesystems limbo”, idet vi hele tiden skal vente på EU. Det reagerede Margrethe Vestager på ved at love et 360 graders eftersyn af afgiftssystemet. Vestager går ind for ”harmoniserede tilskud.” ”Men,” tilføjede hun, ”nogle steder skal særlige teknologier nyde fremme.” Og videre ”det nye opstår ofte, hvor politikerne har holdt fingrene væk.”

Som afslutning på afdækningen af lagene i ”køkkenmøddingen” (afgiftssystemet) sagde Margrethe Vestager, at støtten ikke må være forvridende inklusiv støtten til de fossile energikilder, og at man ej heller må overkompensere. ”Og,” sluttede Vestager foran en fyldt mødesal i DOKK1, ”bankernes risiko skal sikres.”

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.